Verksamhetsområde

  Inledande konsultationer   Avtalsrätt 
  Familjerätt   Fastighetsrätt
  Brottmål   Tvistemål
  Arvsrätt    

 

 

 

Tvistemål

Vill Du stämma någon eller har du blivit stämd eller riskerar att bli det, hjälper vi Dig och biträder Dig i domstol. 

Ett tvistemål eller civilmål är i svensk rätt de mål där allmän domstol handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens.  Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål betecknas som kärande och motparten betecknas som svarande. Några av de vanligaste tvisterna är tvister om pengar, konsumenttvister och tvist inom familjen.Tvistemålen delas in i dispositiva och indispositiva mål.Rättegångsbalken urskiljer de dispositiva tvistemålen på så sätt att om saken är sådan, att förlikning är tillåten, vilket omfattar i stort sett hela förmögenhetsrätten så är målet dispositivt.

Motsatsvis,  e contrario är indispositiva mål sådana som inte får förlikas. I dessa mål anser sig staten ha ett sådant intresse i själva sakfrågan att  de enskilda parterna inte kan avgöra tvisten själva t.ex.  äktenskapsskillnadskillnadsmål, mål om vårdnad, boende och umgänge om barn. Även om en av parterna efter stämningen vill förlikas är det endast en domstol som kan besluta i frågan i dessa indispositiva tvistemål. En eventuell  förlikning kan sedan stadfästas i dom av domstolen.


Webbdesign Argonova Systems