Verksamhetsområde

  Inledande konsultationer   Avtalsrätt 
  Familjerätt   Fastighetsrätt
  Brottmål   Tvistemål
  Arvsrätt    

 Brottmål - offentlig försvarare/privat försvar - målsägandebiträde

Om Du delges misstanke om brott har Du rätt till en offentlig försvarare om för brottet inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i 6 månader. Försvarsadvokaten är en förutsättning för rättssäkerhet.

 

Den offentliga försvararen kan sägas fungera som den misstänktes rådgivare och har till uppgift att tillvarata den misstänktes rättigheter och främja dennes intressen. Försvararen ska t.ex. åberopa omständigheter och bevis som talar till den misstänktes förmån. Försvararen biträder den misstänkte vid talans förberedande och utförande samt ska verka för sakens riktiga belysning, se RB 21 kap 3 och 7 §§.  
Sådan rätt kan även föreligga i vissa andra fall.

Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål. Du som blivit utsatt för brott har i många fall rätt till ett juridiskt biträde som ska ta tillvara brottsoffrets rättigheter igenom hela den juridiska processen och kan vara avgörande för att anmälan leder till fällande dom. Du kan önska dig ett visst biträde eller låta domstolen förordna någon åt dig.

Vi avråder från att deltaga som misstänkt i ett polisförhör utan närvaro av offentlig försvarare, om rätt till sådan föreligger.


Webbdesign Argonova Systems